Mercuri sõnastik

Siin sõnastikus on toodud Mercuri koolitustel ja konsultatsioonidel sageli läbikäivad sõnad ja mõisted, mille tähendused võivad segadust tekitada. Selleks oleme toonud ingliskeelsed tähendused, et vajadusel infot juurde otsida ning keerulisematele või mitut tähendust omavatele sõnadele ka selgitused.

Kui otsid mõnda sõna või mõistet, mida siit ei leidnud, anna meile kindlasti teada:

 

Mercuri sõnastik

EESTIKOMMENTAARINGLISE
Alleesmärküks etappe, mida mööda jõutakse peaeesmärginisubobjective
Alternatiivmeetodkliendile alternatiivse võimaluse pakkumine küsimuse abilalternative option
Amortisatsioon ehk kuluminvesteeringute kandmine järk-järgult kuludessedepreciation
Analüüskliendi vajaduste vms analüüsanalyse
ArenguvestlusDevelopment discussion
Argumendianalüüsargument analysis
Argumenteeriminetoote omaduste esitamise meetod konkreetsele kliendile või kliendirühmale lähtuvalt tema/nende vajadustest ja konkurentide poolt pakutavastargumentation
Argumenteerimisetappargumentation
Avatud küsimusküsimus, mis ei reeda küsimuse esitaja seisukohti ja mille eesmärk on saada informatsiooni; algab küsisõnaga "mis", "kus","kes", "millal", "kuidas" , "mida" vms (välja arvatud küsisõna "kas", millega algavad suunavad küsimused) open question
Avatud neutraalne küsimusopen neutral question
Avatud suunav küsimusküsimus, mis juhib vastuse teatud suunasopen loading question
Bumerangimeetodvastuväite käsitlemise meetod, ka just-seepärast-meetod, mille abil vastuväide muudetakse eeliseks; vastuväide: See on liiga kallisbumerang
Edasimüüjaretailer
Eelistoote omadus, mida klient hindab, toote/teenuse positiivne omadus võrreldes konkurentidegaadvantage
Eesmärgile suunatudgoal oriented
Efektiivsusnäitajatermin, mida kasutatakse eelkõige müügis mõõtmaks pingutuste mahtu müügi kohta; näiteks pakkumiste läbiminemise tõenäousus, kõnede arv visiidi kohta jmshit rate
Emafirmaparent company, in the US mother company
Firma profiilsee, millisena tahetakse, et sihtrühm firmat näekscompany profile
Firmasisene kursuskonkreetse firma vajadustest lähtuv kursusincompany course, internal programme
Hamburgerimeetodhinna müümise meetod, mille abil hinda esitatakse põhimõtte järgi eelis-hind-eelissandwich method
Hinna jagamine osadekshinna müümise meetod, mille abil hind muudetakse kergemini vastuvõetavaks seda osade kaupa esitadesdividing price into different parts
Hinnakäsitlustegevus, mida tehakse siis, kui hind on müümisel takistuseksprice handling
Hinnatundlik toode/teenusasendatav toode/teenus, mille läbimüük sõltub oluliselt hinnastprice sensitive
Hinnavõrdlusvana hinna võrdlemine uue hinnaga, olemasoleva hinna võrdlemine teiste samaväärsete kaupade hinnaga vmscomparing the price
Ideemüükidee esitamise üks mooduseid, mida kasutatakse, kui kliendil ei ole kavatsust ostaidea selling
Inimeste juhtimine (eestvedamine)leadership
Investeeritud kapitali rentaablusnetokasum + laenuprotsendi kulud x 100return on investment (ROI)
IsetasuvusToote müügist saadav tulu katab selle tootega seonduvad tootmis- ja müügikuludself efficiency
Isiklik panusmüüjapoolne tegevus, oskused ja motivatsioon soovitud tulemuse saavutamisekspersonal effort
Isikule orienteeritud juhtimisstiilperson orientated leadership style
Jah-aga-meetodvastuväite käsitlemise meetod, mille abil vastuväide kõrvutatakse uue eelisega, mida klient hindab; vastuväide: see on liiga kallis; jah-aga-meetod: jah, see on tõepoolest nii, aga see-eest on see ka väga kvaliteetneyes-but-method
Jaotuskanalviis, kuidas toode/teenus jõuab kliendinidistribution channel
Järelturgvaruosade, tarvikute jms sundmüükafter-sales market
Jätkumüükeelnevalt müüdud tootega seostuva toote müüminepipe-line, after-sales service
Jätkutegevusmüüja tegevus pärast müügiläbirääkimiste lõppemist (telefonikõned, müügivisiidid jms), et hoida kliendisuhet ostnud kliendigafollow-up
Kaebuscomplaint
Kahjumotsese äritegevuse tulemusloss
Kasumotsese äritegevuse tulemusincome before tax, net margin, profit, gain
Kaubamärktrademark
Kaudne müügiaegaeg, mis aitab saavutada eesmärke ning mille puhul puudub otsene kontakt otsusetegijategaindirect selling time
Kindlusmarginaalpuhaskasum x 100 müügikasum
Kliendi aktiviseeriminecustomer activating
Kliendi aktseptkliendi nõusolek müüja poolt käsitletugaaccept
Kliendi kaardistaminekliendi ostupotentsiaali väljaselgitamineclient mapping
Kliendi kasuI firma kasu tähendab neid sääste, kasumeid, efektiivsuse tõusu jm kasu, mida klient saab, kasutades müüjafirma tooteid/teenuseid; II otsustaja isiklik kasu (töö lihtsustumine, otsuse kiirendamine, prestiiži tõus, vastutusvaldkonna laienemine vms)customer benefit
Kliendi olukordolukord, mis mõjutab toote ostmist ja/või kasutamist nii praegu kui ka tulevikus ning mis muudab toote teatud omadused ja eelised tähtsakscustomer situation
Kliendi otsuskliendi kindel seisukoht pakutava idee, toote või teenuse suhtescustomer decision
Kliendi profiilmüüja nägemus sellest, millisest lähtekohast tuleb kliendile lähenedacustomer profile
Kliendi vajaduspõhjus, miks klient just nii otsustabcustomer need
Kliendi vastutasutoote/teenuse/idee eest makstav raha, kuluv aeg, osutatav vastuteene vmscustomer benefits
Kliendi väärtushinnangudkliendi poolt väärtustatavad kriteeriumid, mille põhjal ta otsustab/valib erinevate pakkumiste vahelcustomer values
Kliendiandmestikinformatsioon klientide kohta arvuti andmebaasisdata base
Kliendiinfoandmestik kliendi kohtacustomer information
Kliendikeskne müükkliendist ja tema vajadustest lähtuv müükcustomer based sales
Kliendikesksusclient orientation
Kliendile orienteeritus ehk suunatusmüügitegevuste jaotumine klientide või kliendirühmade vahelcustomer orientation
Kliendipäevik
Kliendisegment ehk kliendirühmteatud kriteeriumi(de) põhjal väljavalitud klientide hulkcustomer segments or groups
Kliendisuhemüüja suhe töösoleva või ostva kliendigacooperation with customer
KlientI kas juba või potentsiaalselt ostev üksikisik, firma, asutus vm institutsioon; II firma või üksikisikcustomer
Klientfirmavt. klientcustomer company
Klientuurostvad kliendidclient base
Klientuuri struktuurostvate klientide jaotus teatud kriteeriumide aluselclient mix
Kodukeskjaamswitchboard
Kogukapitalwhole capital
Kolme P analüüsotsustusprotsessi kaardistamise vahend (position, power, priority)three P analysis
Konkurentsist lähtuv müükolukord, kui klient on otsustanud osta, küsimus on vaid kelleltcompetition based sales
Konstruktiivne kriitikacontructive criticism
Kontaktisikinimene, kellega suheldakse klientfirmascontact person
Koostöövaimco-operation spirit
Kordusmüükresales
Kordusmüüminereselling
Kordusostrebuy
Kordusostminerebuying
Kriitiline punktpüsikulud (eur) x 100 müügirentaabluszero point, critical point
Käiberentaablusnetokasum (eur) x 100 müük (eur)circulation profitability, profitableness
Käibesagedusrate of turnover
Käibevaraolemuselt lühiajalised varad: raha, nõuded ostjatele, muud lühiajalised nõuded ja ettemaksudfloating assets
Käibevara ringlussagedusmuutuvkuludtrading assets turnover
Käiveettevõtte põhitegevusest (kaupade või teenuste müügist) saadav sissetuleksales turnover, revenue
Lahtised kursused (avatud kursused)kursused, kus saavad osaleda kõik soovijad erinevatest ettevõtetestexternal programme, public course
Liited (liide)kursustel kasutatav jaotusmaterjal kursuslastele täiendavaks lugemisekshandout
Liitminefirma eesmärkide omaksvõtmine töötajate pooltconvince
Likviidsuskordajarahalised vahendid; lühiajaline võlgnevusquick ratio
Lisamüükvt jätkumüük, täiendmüükadditional sales
Lisamüüminelisamüügi teostamineadditional selling
Lojaalne klientfirma-/margitruu vms klient, kelle eelistused on rahuldatudloyal customer
Lukustusmeetod ehk lukustaminevastuväite käsitlemise meetod, mille abil saab teada, kas esitatud vastuväide on müümisel ainus takistus; vastuväide: see on liiga kallis; lukustamine: kas see on ainuke kõhklusi tekitav asjaolu selle toote puhul?assumptive close
Läbirääkimisedprotsess, milles kaks või enam osapoolt saavutavad ühise seisukoha lepingutingimuste suhtes osaliselt järele andes ja osaliselt oma seisukohtadele jäädesnegotiations
Läbirääkimiste analüüsietappanalysis phase
Läbirääkimiste hindamisetappvalue phase
Läbirääkimiste otsustusetappdecision phase
Läbirääkimiste usalduse väitmise etappcontact phase
Lühiajaline plaanshort-term plan
Lühiajalise võlgnevuse kattekordajarahalised vahendid ja käibevara lühiajaline võlgnevuscurrent ratio
Lühiajalised eesmärgidshort-term goals
MATA-meetodteise osapoole mõjutamise üks meetoditest, mis seisneb kliendi olukorra määratlemises, tõestuses, et pakutav on võimalikest parim lahendus ja kliendi nõusoleku saavutamises nii määratlusele kui pakutavale (M - määratlus, A - aktsept, T - tõestus, A - aktsept)DAPA-model, method sales talk philosophy
Maksevõimeostujõudsolvency, financial soundness, credit worthiness
Massikommunikatsioonkuulutused, tv- ja raadioreklaam, plakatid ja välisreklaam, siseturunduse vahendid, leheartiklid jmsmass communikation
Meeskonnamüükteam selling
Meeskonnavaimteam spirit
Mehaanilise turunduse kanalidreklaam, müügi edendamine, suhtekorraldusmarketing mechanical channels
Motivatsioonmotivation
Motivatsioonifaktormotivating factors
Muutuvkuludtootmisest või müügist sõltuvad kuludvariable costs
Müügi edendaminesales promotion
Müügi korrigeeriminecorrection items of sales
Müügi korrigeeriminemüügiga seonduva tulemuse vähendamine ja läbikandmisedcorrection items of sales
Müügi lähteplatvormturusituatsioon, mis on kujunenud firma, tema müüjate ja klienditeeninduse tulemusena ning mis mõjutab tulevast müükisales platform
Müügi lähteplatvormi kvaliteetreaalne ostulojaalsuse tõenäosusquality of sales platform
Müügi lähteplatvormi mahttööhulk ja tulemuse suurusquantity of sales platform
Müügi lähteplatvormi suundkeskmine potentsiaalne ostu suurusdirection of sales platform
Müügiargumentpõhjendus, miks pakutav lahendus annab konkreetsele kliendile parema või konkurendiga võrreldes vähemalt samaväärse eelisesales argument
Müügieesmärksales target
Müügiesindajamüügitöö eest vastutav isik, müüjasales person, salesman/saleswoman
Müügiinimenesalesperson
Müügijuhtsales manager
Müügikampaaniasales campaign
Müügikasumtoote müügihinna ja muutuvkulude vahesales profit
Müügikoosoleksales meeting
Müügilaekumiste käibesagedustotal turnover of sale proceeds, proceeds of sales
Müügiläbirääkimisedsales negotiations
Müügiläbirääkimiste avaminemüügiläbirääkimiste esimene etapp, mille eesmärgiks on kliendi huvi äratamine ja positiivse hoiaku loomineopening of negotiations
Müügiläbirääkimiste pidamise etapidettevalmistus, avamine, kaardistamine, argumenteerimine, otsusele suunamine, jälgimine (jätkutegevus)stages in sales negotiations
Müügimudelsales pattern
Müügirentaablusmüügikasum (eur) x 100 müük (eur)sales profitability
Müügitegevusedpakkumised, (toote)tutvustused, müügivisiidid, telefonikõned jmssales activities
Müügitöö panussales effort
Müügitöö panuse hindamise/analüüsimise aspektidkvaliteet, maht, suundcomponents of sales effort
Müügitöö panuse kvaliteetmüüja teadmiste ja oskuste kasutamise efektiivsus müügitöösquality of sales effort
Müügitöö panuse mahtmüügi- ehk mõjutamisolukordade arvquantity of sales effort
Müügitöö panuse suundtoodete, klientide ja müügitegevuste valikdirection of sales effort
Müügitöö strateegiaühe kliendisuhte hoidmiseks tehtav tegevussales strategy
Müügitöö taktikamüüja tegevus ühe müügikohtumise läbiviimisekssales tactics
Müügivisiitkliendi külastus oma toodete/teenuste müümise eesmärgilSales visit
Müüja jätkutegevusmüüja tegevus pärast müügiläbirääkimiste lõppemist (telefonikõned, müügivisiidid jms), et hoida kliendisuhet ostnud kliendigafollow-up
Müüja mõjujõudmõju, mis saavutatakse teises osapooles müügiläbirääkimiste ja müümise käigussales impact
Müüjafirmaselling company
Müükrealiseeritud toodangsales
Müümineteise osapoole mõjutamine müüjale soodsate otsuste saavutamiseksselling
Netokasum, puhaskasumbrutokasumi ja püsikulude vahenet profit
Niššhõivamata koht teatud süsteemisniche
Olukorra analüüsinfo selle kohta, kus ollakse praegu ja kuhu tahetakse jõuda, samuti väiskeskkonna ja firmasiseste tegurite kohtasituation analysis
Omakapitalowners equity
Omakapitali rentaabluspuhaskasum x 100 omakapital kokkureturn on equity, ROE
Omatagatisomakapital omakapital + reservid + korrigeeritud kogukapital; bilansi lõppsummaself collateral, garanty
Operatsioonjuhtkonna meetod saavutada eesmärkeoperation
Organisatsiooni juhtiminemanagement
Organisatsioonikultuurkäitumisviis firmascompany culture
Osaotsuskliendi aktsept alleesmärgilepartial decision
Ostev klientmomendi seisuga teatud aeg tagasi ostnud klientbuying client
Ostujuhtpurchasing manager
Ostukäituminebuying behaviour
Ostulojaalsuskliendi truudus kord tehtud ostueelistusele müüjafirma suhtesinclination to rebuy
Ostuolukordpurchasing situation
Ostutulemuspurchase outcome, result
Ostuvõlgade maksmise sagedusmaterjalide ja vahendite ostudcreditor payment frequency
Otsene müügiaegvahetu kontakt otsusetegijate mõjutamiseksdirect selling time
Otsereklaameesmärgipärane (kirjaliku) sõnumi vahendamine paljudele valitud isikutele või konkreetsele sihtrühmale posti teel (müügikirjad, bukletid, tagasiside kaardid, teleturundus jms)direct advertisement
Otsuse saavutaminemüüja eesmärgipärane tegevus, et klient teeks otsuse müüja poolt käsitletud teema suhtesgetting decision
Otsuse tegija, otsustajadecision maker
Otsusele suunamise meetodiddifferent ways of getting decision
Otsustusetappdecision stage
Pakkumineprobleemi võimalik lahendus (suuliselt, kirjalikult või mingil muul viisil)proposal
Peaeesmärkrealistlik eesmärk, mida müüja on otsustanud kliendiga kontakti astudes saavutadageneral objective
Pehmendusmeetodvastuseisu käsitlemise meetod (müüja ei soostu kliendi väitega, ent proovib pehmendada kliendi vastuseisu)softening
Personaalne müükaktiivne müügitegevus, mille eesmärgiks on leida uusi kliente ja nendega pikaajalise kliendisuhte loominepersonal selling
Pikaajalised eesmärgideesmärgid, mis seatakse 2-3 aastakslong-turn objectives
Portfolio-maatrikstoote positsiooni turul kirjeldav mudelportfolio matrix
Positsioneeriminefirma olukorra iseloomustamine võrreldes konkurentidega ja turul üldse teatud ajavahemiku möödudespositioning
Probleemi lahendaminesee, millisel määral tuleb pakkumist vormida vastavalt kliendi vajadustele ja soovidelesolution selling
Puhaskasumkasum pärast kõikide maksude tasumistnet profit, pure profit
Põhipädevuscore competence
PõhistrateeriaAckoffi strateegia, kus määratletakse firma arengusuund lähtuvalt klientidest ja toodetestgeneral strategy
Pädevcompetent
Pädevuscompetence
Põhivarafixed asset(s)
Püsikuludtootmismahust ja müügist sõltumatud kuludfixed costs
Rambipalavikstage fright
Reklaamvahend hoiakute muutmiseks ja käitumise mõjutamiseksadvertising
Reklaami graafilised elemendidvisiitkaardid, blanketid, sildid jmsgraphical elements of advertisement
Rollimängroleplay
Rutiintöörutiinroutine
Räägi-veel-meetodvastuväite käsitlemise meetod, mille abil püütakse saada lisainformatsiooni vastuväite kohta; vastuväide: see on liiga kallis; räägi-veel-meetod: millega võrreldes? milline on teie arvates sellise toote sobiv hind?tell-me-more
Šokimeetodhinna müümise meetod, mille abil hind esitatakse teatud kitsendavatel tingimustel (ajalimiit, koguseline limiit, lõpumüük jms)shocking
Siseturundusorganisatsioonile endale orienteeritud turundusinside marketing
Standardmüükstandard sales
Strateegiaturunduse tegevusmudel, mille abil püütakse ühendada turu nõudmised ja firma tegevusstrategy
Strateegilised eesmärgid(tippeesmärk, peaeesmärk, alleesmärk, varueesmärk)strategical objectives
Suhtekorralduspublic relations
Suunav küsimusküsimus, mis eeldab jaatavat või eitavat vastust või mis reedab küsimuse esitaja seisukohti; algab peamiselt küsisõnaga "kas"directing question
Suurklientheavy, bulk client
Tagasisidekommentaar, kriitika, mida antakse pärast kursust; harjutusfeedback
Tagatisguarantee
Taktikanii välistegurite mõjul vahelduv tegevuste valik, süstematiseerimine kui ka operatsioonide kestuse, võimsuse ja sageduse reguleeriminetactics
Taktikaline planeeriminevisioon tegevustest, mida peab sooritama teatud alaltactical planning
Tarbijaend user
Tarnijaorganisatsioon, mis tarnib toote kliendilesupplier
Tavaostharjumuspärane osthabitual, routine, common purchase buying
Teenindaminemõjutamissituatsioon, kus ei ole tegemist ostuotsusele suunamisegaservicing
Teenindusmõjutamissituatsioon, kus ei ole tegemist ostuotsusele suunamisegaservice
Teenindusolukordservice status/situation
Teenuskliendi vajaduste rahuldamiseks sooritatavate tegevuste tulemusservice
Tegevuseesmärkactivity goal
Tegevusplaantegevuste nimekiri Mercuris õpitud oskuste rakendamiseksaction plan
Telefonikontaktphone contact
Telefonimüükmüümine telefoni teeltelesales, telephone selling
Teleturundusturundus, mida tehakse TV, raadio, telefoni teeltelemarketing
Teleturundusteenustelemarketing service
Tellimuse kinnitusorder confirmation
Tippeesmärkmüüja valmisolek tõenäoliselt suuremaks tehingukstop objective
Toodetegevuste või protsesside tulemusproduct
Toote eluigalife cycle of the product
Tootejuhtproduct manager
Tootekeskne müüktoote omadustest lähtuv müükproduct based sales
Tootele orienteeritus ehk suunatusmüügitegevuste jaotumine toodete või tooterühmade vahelproduct orientation
Tootemark, mark, brändbrand
Tooteprofiilsee, millisena tahetakse, et sihtrühm toodet näeksproduct profile
Tootestruktuurproduct structure
Tootmisjuhtproduction manager
Trendtendents, suundumustrend
Tulemus-panus-pädevus-eeldused-mudelmüügitöö analüüsimise ja planeerimise meetod, mis käsitleb tulemuse, panuse, pädevuse ja eelduste omavahelisi seoseidresult-activities-competence-model
Tulemuseesmärkresult goal
Tulemusele orienteeritud juhtimisstiilresult orientated leadership style
Turu liidermarket leader
Turu potentsiaalkui palju on võimalik teatud toodet müüamarket potential
Turu segmenteerimine ehk segmentimineturu jaotamine teatud kriteeriumide aluselmarket segmentation
Turu-uuringmarket survey
Turukommunikatsioonviis, kuidas suheldakse sihtrühmadegamarket communication
Turundusfirma kliente mõjutavate tegevuste analüüs, uuringud, planeerimine, teostus ja kontroll, mille abil jõutakse valitud kliendirühmade vajaduste rahuldamiseni püstitatud eesmärke silmas pidades ja tegevuste tasuvust arvestades; 2. otsida, saada, hoida klientemarketing
Turundustegevusedturundusmeetmestikmarketing activities
Turusituatsioonmarket situation
Tõestusargumentproof argument
Tähtaegdeadline
Täiendkaubanduskaubavaliku avardamine põhisortimenti mittekuuluvate kaupadegaside line trading
Täiendmüükteise, müüdud tootega otseselt mitte seostuva toote müümineside line selling
Töökirjeldusjob description
Töötasusalary
Tütarfirmadaughter company
Usalduse võitmineusalduse loomine firma ja iseenda kui müügiala professionaali vastu ning heade suhete loomine inimlikul pinnaltrustbuilding
Usalduse võitmise etappcontact stage
Uue hinna võrdlus normaalhinnagacomparing new price with normal price
Uus müüknew sales
Vajadusneed
Vajadusargumentneed argument
Valdkondfield
Varueesmärkeesmärk, millele tegevus suunatakse, kui peaeesmärki ei saavutataretreat goal/aim
Vastukaalumeetodvastuseisu käsitlemise meetod (müüja soostub kliendi vastuseisuga antud asjas ja näitab muid tegureid, mis kompenseerivad kliendi poolt esitatud riski)counterbalance, counterweight
Vastuseis ostmiseleostjapoolne negatiivne eelhoiak raha väljaandmiselebuying resistance
Vastuseisu käsitlemineresistance handling
Vastuseisu käsitlemise meetodidvastuväite muutmine positiivseks küsimuseks (positiivse küsimuse meetod), jah-aga-meetod, räägi-veel-meetod, bumerangimeetod, lukustusmeetodresistance handling methods
Vastuseisuolukordkliendi vastuseis ostmiseleopposition, resistance
Vastuväidete käsitlemise meetodidmeetodid, mida rakendades pannakse klient mõtlema oma vastuväite peale eesmärgiga vastuväide kõrvaldadaobjection handling
Vastuväite muutmine positiivseks küsimuseksvastuväite käsitlemise meetod, mille abil esitatakse vastuväite kohta otsene positiivne küsimus; vastuväide: mulle ei sobi see värv; positiivne küsimus: milline värv teile sobiks?change objection to positive question
Vestlusconversation
Visioonettekujutus firmast ja selle tegevusest tulevikusvision
Väikeklientpetty, light client
Võtme-eesmärkmingil alusel kellelegi oluline eesmärkkey-objective
Võtmekliendi-päevikpäevik võtmekliendiga seotud tegevuste ülesmärkimiseks (telefonikõned, visiidid, pakkumised jms)
Võtmeklientmingi kriteeriumi alusel oluline klientkey account
Win-win läbirääkimisedläbirääkimised, mille eesmärgiks on jõuda ühisele seisukohale; 4 etappiwin-win negotiations
Äriideejuhttäht, mis suunab kogu organisatsiooni ühes suunas, annab müügiargumente juhtidele/klientidele/tarnijatele ja juhib pikemas perspektiivisbusiness idea
Õppiv organisatsioonlearning organization
Ühisvisiitkliendi eest vastutava müügiesindaja ja tema kolleegi/koostööpartneri/ülemusega koos sooritatud müügivisiit, mille eesmärgiks on kliendi parem mõjutamine või õppimine/õpetaminejoint visit
Ümberütleminehinna müümise meetod, mille abil kasutatakse muid sõnu "hinna" asemel, näiteks "investeering", "maksumus" vmsreformulating
Tulemus-panus-pädevus vestlusRAC-talk (result-activity-competence talk)
Tuleviku müügi näitajanäitaja, mis annab infot tulevaste müükide kohta; vastuseta pakkumised; võib olla 1) rahaline ehk mitme euro eest on vastuseta pakkumisi 2) mõtteline ehk kui palju on vastuseta pakkumisipipeline
Tulemuslikkuse mõõdikettevõtte eesmärkidega seotud näitaja, mis selgitab ettevõtte tulemuslikkust, aitab otsustajatel otsuseid langetada ning võimaldab näha minevikus tehtud otsuste tulemuslikkustKPI (Key Performance Indicator)
Kulusäästlikkusenama tegemine väiksemate ressurssidegalean
Sissemüügi tempo%, mis näitab, kui palju on püstitatud eesmärgist saavutatud; võib olla nii plaan kui ka tegelikin-selling
Müügitehnikadsales techniques